Một bản di chúc như thế nào được coi là hợp pháp?

Ông Nguyễn Minh Tuấn (Hải Dương) hỏi: Hiện nay, sức khỏe của tôi rất yếu và tôi muốn làm di chúc cho các con nhưng lại không biết rõ các quy định pháp luật về việc lập di chúc.  
 
Do vậy, tôi xin hỏi là theo quy định của pháp luật hiện nay thì 1 bản di chúc thế nào được coi là di chúc hợp pháp?
 
 
Trả lời: Theo Điều 652 Bộ luật dân sự quy định:
 
"1. Di chúc được coi là hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:
 
a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe dọa hoặc cưỡng ép;
 
b) Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật.
 
2. Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.
 
3. Di chúc của người bị hạn chế vầ thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.
 
4. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 điều này.
 
5. Di chúc miệng được coi là hợp pháp, nếu người lập di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai nguười làm chứng và ngay sau đó những người làm chứng ghi chép lại cùng ký tên hoặc điểm chỉ . Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng hoặc chứng thực."

Xem tiếp ››

Văn phòng luật sư

» Trình tự giải quyết Ly hôn

» Tư vấn luật đất đai

» Vụ án Hình sự

Công ty luật

» Soạn thảo Hợp Đồng dân sự

» Khởi Kiện Dân Sự - Hôn nhân

Đại diện pháp luật

» Luật sư riêng

» Đại diện ủy quyền

» Soạn thảo hợp đồng, đơn từ