Soạn thảo hợp đồng, đơn từ

 - Soạn thảo đơn khởi kiện.


- Soạn thảo Đơn khiếu nại, tố cáo.


- Soạn thảo các loại đơn yêu cầu, đề nghị.


- Soạn thảo Giấy ủy quyền, Hợp đồng ủy quyền.


Soạn thảo các loại văn bản khác theo yêu cầu của khách hàng.

   
- Di chúc;
 
- Hợp đồng kinh tế, thương mại;
 
- Hợp đông mua bán bất động sản;
 
- Văn bản thỏa thuận giữa các cá nhân, tổ chức;
 
- Thỏa thuận phân chia tài sản chung;
 
- Hợp đồng vay nợ , tín dụng;
 
- Hợp Đồng cầm cố, thế chấp, bảo lãnh;
 
- Hợp đồng cho tặng tài sản;
 
- Văn bản Hứa Thưởng có điều kiện;
 
- Làm chứng các văn bản, sự thỏa thuận khác.
 

Văn phòng luật sư

» Trình tự giải quyết Ly hôn

» Tư vấn luật đất đai

» Vụ án Hình sự

Công ty luật

» Soạn thảo Hợp Đồng dân sự

» Khởi Kiện Dân Sự - Hôn nhân

Đại diện pháp luật

» Luật sư riêng

» Đại diện ủy quyền

» Soạn thảo hợp đồng, đơn từ